Call for Papers

Versión en Castellano a continuación. For English version scroll down.

Català

Les propostes de participació:
· Musicologia històrica i música antiga
· Músiques tradicionals
· Recuperació i difusió del patrimoni històric musical
· Anàlisi i estètica musical
· Organologia i iconografia musical
· Educació musical: pedagogia i didàctica
· Noves rutes en l’ensenyament musicològic
· Gestió musical
· Músiques populars i urbanes
· Música, identitat i gènere
· Software i nous mètodes d’investigació musical
· Música i mitjans audiovisuals
· Música i performance

El termini per a entregar propostes de comunicació per a les jornades s’obre el 16 de desembre de 2016 i finalitza l’1 de març de 2017. Per a participar heu d’enviar un correu electrònic a xjornadasjam@gmail.com incloent l’àrea temàtica a la que us adscriviu (en l’assumpte del correu) i la informació següent:
– Nom, cognoms i afiliació acadèmica.
– Dades de contacte: telèfon i correu electrònic.
– Tipus de participació: comunicació, pòster o video documental.
– Línia temàtica a la que adscriviu la vostra ponència (pot ser més d’una).
– Abstract de 200 – 300 paraules.
– Paraules clau (entre 5 i 7).

S’accepten propostes en català, castellà, anglès i portuguès.

Modalitats de participació:
1. Comunicació oral, amb una duració no superior a 15 minuts. Per a aquells que no puguin assistir en persona a les Jornades, oferim la possibilitat de retransmetre la comunicació gravada en vídeo (prèvia justificació de les circumstàncies al comitè organitzador).
2. Pòster. Els pòsters seleccionats s’entregaran el dia 20 d’Abril a primera hora, a la taula de recepció. Estaran exposats tots els dies de les Jornades i podran ser explicats (5 minuts). Les mesures de cada pòster no podran sobrepassar els 120 cm d’alçada per 70 cm d’amplada.

Cada proposta serà avaluada per dos membres del comitè científic especialistes en la línia temàtica a la que pertanyi. L’admissió de propostes seleccionades pel comitè científic, així com la configuració del programa provisional, es publicaran a finals de febrer de 2017.

Si teniu qualsevol dubte: xjornadasjam@gmail.com / jamcatalunya.wordpress.com / jam.informacio@gmail.com


Castellano

Propuestas de participación:
· Musicología histórica y música antigua
· Músicas tradicionales
· Recuperación y difusión del patrimonio histórico musical
· Análisis y estética musical
· Organología e iconografía musical
· Educación musical: pedagogía y didáctica
· Nuevas rutas en la enseñanza musicológica
· Gestión musical
· Músicas populares y urbanas
· Música, identidad y género
· Software y nuevos métodos de investigación musical
· Música y medios audiovisuales
· Música y performance

El plazo para entregar propuestas de comunicación para las jornadas se abre el 16 de diciembre de 2016 y finaliza el 1 de marzo de 2017. Para participar tenéis que enviar un correo electrónico a xjornadasjam@gmail.com incluyendo el área temática a la que os adscribís (en el asunto del correo) y la información siguiente:
– Nombre, apellidos y afiliación académica
– Datos de contacto: teléfono y correo electrónico
– Tipo de participación: comunicación, póster o vídeo documental
– Línea temática a la que adscribís vuestra ponencia (puede ser más de una)
– Abstract de 200 – 300 palabras
– Palabras clave (entre 5 y 7)

Se aceptan propuestas en catalán, castellano, inglés y portugués.

Modalidades de participación:
1. Comunicación oral, con una duración no superior a 15 minutos. Para aquellos que no puedan asistir en persona a las Jornadas, ofrecemos la posibilidad de transmitir la comunicación grabada en vídeo (previa justificación de las circunstancias al comité organizador).
2. Póster. Los pósteres seleccionados se entregarán el día 20 de Abril a primera hora, a la mesa de recepción. Estarán expuestos todos los días de las Jornadas y podrán ser explicados (5 minutos). Las medidas de cada póster no podrán sobrepasar los 120 cm de altura por 70 cm de anchura.

Cada propuesta será evaluada por dos miembros del comité científico, especialistas en la línea temática a la que pertenezca. La admisión de propuestas seleccionadas por el comité científico, así como la configuración del programa provisional, se publicaran a finales de febrero de 2017.

Para cualquier consulta: xjornadasjam@gmail.comjamcatalunya.wordpress.com /  jam.informacio@gmail.com


English

Our proposals for participation:
· Historical musicology and ancient music
· Tradicional music
· Revival and dissemination of musical historic heritage
· Analysis and musical aesthetics
· Organology and musical iconography
· Musical education: pedagogy and didactics
· New paths in musicology education
· Musical management
· Urban music and popular music
· Music, identity and gender
· Software and new methods in music research
· Music and audiovisual media
· Music and performance

The application starts today and the deadline is on March 1st of 2017. To participate, you must send an email to xjornadasjam@gmail.com including your topic (in the subject) and the following information:
– Name, surname and academic membership
– Datum: telephone and email
– Participation form: communcation, poster or documentary
– Topic assigned to your presentation (it can be more than one)
– Abstract of 200 – 300 words
– Key words (from 5 to 7)

Proposals will be accepted in Catalan, Spanish, English and Portuguese.

Modalities of participation:
1. Oral communication, lasting no longer than 15 minutes. For those who cannot attend personally to the conference, we offer the possibility to send the communication videotaped (previously justified to the comitee).
2. Poster. The selected ones will be handed the first day first thing, in reception. They will be displayed along the conference and you will get some time for their explanation. Each poster measures should not exceed 120 cm high by 70 cm wide.

Each proposal will be evaluated by two members of the scientific committe specialised in the themed area in which the proposal is assigned. The proposals admission selected by the scientific committee will be published during the last week of February of 2017.

If you have questions: xjornadasjam@gmail.comjamcatalunya.wordpress.com/  jam.informacio@gmail.com

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s